Strefa zagrozenia wybuchem jest to

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to list normatywny, który wiąże się także do urządzeń kiedy i systemów kontroli. Omawiane urządzenia poświęcone są w decydującej mierze do traktowania ich w okolicach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Informacja taż jest dokumentem Parlamentu Europejskiego i Narady z dnia 23 marca 1994.

Przecież w własnym systemie prawnym została wpisana na platformie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem reguły jest przede każdym zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich oddających się do narzędzi i systemów ochronnych przeznaczonych do brania w strefach zagrożonych wybuchem właśnie metanu czy same pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednakże zastosowanie też do urządzeń a dodatkowo systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że wraz omawiana porada dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Urządzenia te kieruje się do użytku poza omówionymi strefami a które wchodzą na bezpieczne bycie do urządzeń i układów ochronnych przeznaczonych do użytku w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej woli nie zaczyna się między innymi do produktów medycznych, które wykorzystywane są w gronu medycznym. Nie łączy się jej jeszcze do sprzętu danego do użytku domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada specjalne wymagania, które zwrócone są w jednych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, które dobierają się w Załączniku nr A do dyspozycje 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O minimalnych wymaganiach zwiększających zaufanie oraz profilaktykę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy książki w rozmiarach z treścią wybuchową". Urządzenia i systemy ochronne mogą być przedmiotem innych dyrektyw, dotyczących innych aspektów i jakie również przewidują danie na nim znaku CE. Znak ten powinien stanowić dostępny, prosty i trwały. Obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE. Bronienie się ostatnie dnia 20 kwietnia 2016 r.