Obowiazek ewidencji sprzedazy

Każdy przedsiębiorca, w kwestię obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe marki to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, domy oraz budowle, maszyny, środki transportu, sprzęty a kolejne urządzenia, których cena w etapie ich uzyskania przekracza kwotę trzy tysiące pięćset miłych również musi on stanowić współwłasnością lub własnością podatnika lub firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych przebiega w miesiącu, w jakim stał on kupiony.

Ewidencja środków trwałych zapewne stanowić wywoływana w pozycji zakupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych stronach z zdrowymi rubrykami z komputera, na stronach ręcznie zrobionych z narysowanymi tabelkami bądź w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą liczyć wszystkie niezbędne do zarejestrowania dane. Powodem jest ręczne wypełnianie wykorzystywanego w firmie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na zasadzie dokumentów, które zawierają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna wynosić: liczbę porządkową, datę nabycia i podjęcia do użytkowania, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (związana istnieje od lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tę kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z okazją jej zastosowania. W wypadku sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Mając o obowiązującej ustawie, firma musi zachować wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.